آرشيو اخبار

سازمانی بسازیم پر افتخار؛ شهری بسازیم برای زندگی

ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز در گروی استقلال سازمان نظام مهندسی

اخلاق حرفه ای؛ آنچه جامعه مهندسی بیش از هرچیز به آن نیاز دارد

در جهت اهداف سازمان نظام مهندسی حرکت می‌کنیم

قانون نظام مهندسی باید بازنگری و بازنویسی شود

قانون گرایی ، اخلاق مداری، احیای حقوق شهروندی

سازمان نظام مهندسی تنها کار کنترل و نظارت انجام دهد

انتخاب ریيس نمايندگي انتصابي تعیین می‌شود، نه انتخابي

مهندسان در انتخابات سرنوشت ساز حرفه و تشکل خود شرکت کنند

آموزش حرفه‌ای را از دانشگاه‌ها به تشکل‌ها بازگردانید

نظام مهندسی باید توسط مهندسان حرفه‌ای اداره شود، نه شاغلان دولتی

نیاز امروز نظام مهندسی ساختمان

منتظر افراد مستقل و صنفی در هیات مدیره بعدی هستیم

بزرگ ترین خواسته مهندسان ارجاع عادلانه کار است

مهندسات متخصص و مقتدر را دعوت به کار خواهیم کرد

رعایت اخلاق حرفه‌ای و رقابت شرافتمندانه در انتخابات

نظام مهندسی، فصلی نو را تجربه می‌کند

16مهرماه هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

انتخابات قانونمند و اخلاق مدار در جامعه مهندسان

ورود غیرتورمی دارایی‌های آزادشده