بازار جهانی پتروشیمی

قیمت‌های آسیایی پلیمرها، گازها و خوراک‌ها در

هفته‌های سوم و چهارم مه 2010
هفته‌های سوم و چهارم مه 2010