رویداد

اعدام 7 نفر در کرج به جرم قاچاق

هفت سوداگر مواد مخدر در کرج به دار مجازات آویخته شدند. به گزارش واحد مرکزی خبردادستان عمومی و انقلاب کرج، علی فرهادی گفت: حکم اعدام آنان در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و در دیوانعالی کشور تایید شده بود و امروز در ندامتگاه قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.
هفت سوداگر مواد مخدر در کرج به دار مجازات آویخته شدند. به گزارش واحد مرکزی خبردادستان عمومی و انقلاب کرج، علی فرهادی گفت: حکم اعدام آنان در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و در دیوانعالی کشور تایید شده بود و امروز در ندامتگاه قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.فرهادی افزود: «ج . الف» به اتهام وارد کردن 370 گرم کراک به داخل زندان؛ «م . د» به اتهام مشارکت در نگهداری و خرید مواد 4 کیلو و 980 گرم کراک؛ «ق . ب» به اتهام خرید و فروش و نگهداری 4 کیلو و 900 گرم کراک؛ «ک . ن» به اتهام تهیه و جاسازی و در معرض فروش قراردادن 49 کیلو و 70 گرم حشیش؛ «د . س» به اتهام نگهداری 397 گرم هروئین در داخل زندان؛ «ک . ب» به اتهام استعمال و نگهداری 310 گرم کراک در داخل زندان و «م . ت» به اتهام تهیه و حمل 61 کیلو و 300 گرم کراک و استعمال تریاک اعدام شدند.