تصویب نرخ دیه برای سال93 با 30درصد افزایش

در سال جاری نرخ دیه در ماه‌های عادی 114 میلیون تومان است که با این میزان افزایش به حدود 149 میلیون تومان می‌رسد.
شنیده‌ها حاکی است نرخ دیه برای سال آینده با بیش از 30 درصد افزایش به تصویب قوه قضائیه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس آخرین خبرها، نرخ دیه برای سال آینده با بیش از 30 درصد افزایش نسبت به سال جاری به تصویب قوه قضائیه رسیده است.

در سال جاری نرخ دیه در ماه‌های عادی 114 میلیون تومان است که با این میزان افزایش به حدود 149 میلیون تومان می‌رسد.

همچنین نرخ دیه در ماه‌های حرام 152 میلیون تومان است که در سال آینده به 200 تا 204 میلیون تومان افزایش می‌ِیابد.